අප ගැන

දැක්ම

බස්නාහිර පලාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ ආදර්ශ සංකේතය බවට පත්වීම

මෙහෙවර

උචිත අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රවාහයක් සහ ක්‍රමෝපායන් ස්ථාපනය කිරීම තුළින් බස්නාහිර පලාතේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සදහා පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීම, මධ්‍යම රජයේ සහ පළාත් සභාවේ සහයෝගයෙන් එම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් නිරතුරුව තාක්ෂණික ලෙස අභිවර්ධනය කිරීම තුලින් බස්නාහිර පළාත ජන ජීවිතයට වඩාත් සුදුසු ප්‍රදේශයක් බවට පත් කිරීම

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.