චමිල හේරත් මහතා
සභාපති
නලීන් මාන්නප්පෙරුම මහතා
අධ්‍යක්ෂ
ආර්.සී.ගමගේ මෙනවිය
පෞද්ගලික සහකාර