2020.03.14දින වෑතර සදගිරි උයන ප්‍රදේශයේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්ය්‍යාලයේ ප්‍රධාන සංවිධාන දායකත්වයෙන් පැවති ‘පරිසර පොළ’ වැඩසටහන