ස්වයං නිරෝධායනට ලක් කර ඇති නිවෙස්වල අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ තාක්ෂණික නිර්ණයකයන් අනුව සිදු කලයුතු ආකාරය