පුහුණු වැඩසටහන්

මිහිසරු අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පර්යේෂණ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

පළාත් පාලන ආයතන වල අපද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ ක්‍රම(පද්ධති) වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස තිරසාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පිලිවෙත් සහ යෙදවුම් පිළිබඳව සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

ඉල්ලුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය 2021/10/15 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත

ඉල්ලුම්පත්‍රය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව භාගතකර ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න