පරිපාලන අංශය

ඒ.ඩී.සී.රණසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන හා මානව සම්පත් කළමනාකරණ)
ශිරානි පින්නදුවගේ මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
එම්.ආර්.දමයන්ති මෙනවිය
කළමනාකරණ සහකාර
එම්.එම්.විජේසිංහ මහත්මිය
කළමනාකරණ සහකාර
කේ.පොන්නම්පෙරුම මෙනවිය
කළමනාකරණ සහකාර
පී.එම්.යූ.ආර්.පතිරාජ මහතා
රියදුරු
එම්.පී.පතිරණ මහතා
රියදුරු
රනිල් දුෂාන්ත ඩිකාම් මහතා
රියදුරු
දර්ෂණ නයනකාන්ත මහතා
රියදුරු
එස්.අයි.සමරසේකර මහතා
සහයක
චන්න කසුන් ප්‍රනාන්දු මහතා
සහයක
බී.ඒ.ඩී.අසංක සපුමල් මහතා
සහයක