නීති අංශය

එස්.එල්.සමරකෝන් මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)
ආශා ධනාංජනී මහත්මිය
කළමනාකරණ සහකාර