තාක්ෂණික අංශය

ආර්.එම්.නිමල් සිල්වා මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(තාක්ෂණ)
nimal.slv@gmail.com
ආර්.ශන්මුගප්‍රියා මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ)
කේ.පී.කේ.චාන්දනී මහත්මිය
දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එච්.නිරංජා ජයසේන මහත්මිය
දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එල්.ටී.එස්.දිවිතුරුගම මහත්මිය
දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු
එන්.මදනායක මෙනවිය
කළාප කළමනාකරු
ජී.ඩී.එන්.මධුෂානි මහත්මිය
කලාප කළමනාකරු
ඕ.පී.එම්.එස්. කුමාර මහතා
කලාප කළමනාකරු
සචින්ද්‍රිකා රුක්ෂානි විජේසිංහ මහත්මිය
කලාප කළමනාකරු
එම්.කේ.කේ.චතුරංග මහතා
කලාප කළමනාකරු
කණිෂ්කා අතපත්තු
කලාප කළමනාකරු
එච්.ඩබ්.ආර්.සමන්කුමාර මහතා
ක්ෂේත්‍ර සහකාර (තාක්ෂණික)
කේ.ආර්.ආර්.කේ.රාජපක්ෂ මහතා
ක්ෂේත්‍ර සහකාර (තාක්ෂණික)
කේ.ඒ.ඩබ්.යු.කේ සුදසිංහ මහතා
ක්ෂේත්‍ර සහකාර (තාක්ෂණික)