මිහිකත සරුකර – අතමිට සරුකරවයි      බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ පුර්ණ අධික්ෂණය හා කළමනාකරණය තුලින් විද්‍යානූකුලව පිළියෙල කර ඔබ අතය පත්වන මිහිසරු කොම්පෝස්ට්, ඔබේ වගාවට අත්‍යවශ්‍ය නයිට්‍රජන්, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම් හා කැල්සියම් මෙන්ම අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය වලින්ද සපිරි නිසා දිගු කාලයක් පුරා ඔබේ අස්වැන්න ඉහල නංවයි. 

50KG  –  Rs.450(dealer)/600              2KG  – Rs.40(dealer)                  20KG  –  Rs.200(dealer)/300  5KG    –  Rs.70(dealer)/120                10KG  –  Rs.120(dealer)/200

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රමාණයක කොම්පෝට් ප්‍රමාණයක් අප වෙතින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතී

කරදියාන සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය           –          දු.අ    011 3 056 703

පොහොරවත්ත සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය   –         දු.අ   034 2 040 410

දික්ඕවිට සම්පත් කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය              –          දු.අ   071 2 845 113

කොම්ප‍ෝස්ට්කරනය පිළිබද ගැටලු සදහා පිළිතුරු ලබාදීමේ සේවාව

ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම්

කොම්පෝස් බදුන් නිවැරදිව භාවිතා කිරීම

ජීව කොටුවක් සාදා ගැනීම

බස්නාහිර පළාතේ පළාත්පාලන ආයතන මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක වන කොම්පෝස්ට් අංගනවල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය (Productivity Index-PI% )

අපගේ ව්‍යාපෘති

මෙම කෙම්පෝස්ට් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ දී කළුතර නගර සභාව, කළුතර ප්‍රාදේශිය සභාව, පානදුර නගර සභාව, පානදුර ප්‍රාදේශිය සභාව හා පළාත් පාලන ආයතන සදහා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයිම මුලික අරමුණු කොට ඇත. මෙම පළාත් පාලන ආයතන මඟින් මෙම මධ්‍යස්ථානය වෙත දෛනික දිරන අපද්‍රව්‍ය මෙ.ටො.35 ක් ලබාදිය යුතුය. 

මෙම කෙම්පෝස්ට් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ දී කළුතර නගර සභාව, කළුතර ප්‍රාදේශිය සභාව, පානදුර නගර සභාව, පානදුර ප්‍රාදේශිය සභාව හා පළාත් පාලන ආයතන සදහා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයිම මුලික අරමුණු කොට ඇත. මෙම පළාත් පාලන ආයතන මඟින් මෙම මධ්‍යස්ථානය වෙත දෛනික දිරන අපද්‍රව්‍ය මෙ.ටො.35 ක් ලබාදිය යුතුය. 

මෙම කෙම්පෝස්ට් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ දී කළුතර නගර සභාව, කළුතර ප්‍රාදේශිය සභාව, පානදුර නගර සභාව, පානදුර ප්‍රාදේශිය සභාව හා පළාත් පාලන ආයතන සදහා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයිම මුලික අරමුණු කොට ඇත. මෙම පළාත් පාලන ආයතන මඟින් මෙම මධ්‍යස්ථානය වෙත දෛනික දිරන අපද්‍රව්‍ය මෙ.ටො.35 ක් ලබාදිය යුතුය.